Two cabins, Whitehorse, Yukon Territory, circa 1903-1906