AS16-119-19125 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - View of the Herigonius ETA, PI Craters.