AS17-149-22787 - Apollo 17 - Apollo 17, View of moon, Neper and Smyth's Sea,