AS16-120-19241 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - Blank Frame