Tewksbury Almshouse Intake Record: Dawson, Sylvester