AS15-92-12504 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Schroter's Valley