Tewksbury Almshouse Intake Record: Comaford, James