AS17-153-23465 - Apollo 17 - Apollo 17, West Wall of Macrobius