AS12-48-7097 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - View of Surveyor Crater