Senator Miles Poindexter response to William Edmonson of Spokane, Washington regarding his views on prohibition, November 21, 1921