AS16-119-19135 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - View of the Herigonius ETA, PI, G Craters.