AS12-50-7364 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - Earth view - Australia on the horizon