AS08-15-2562 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon