Bikur Cholim building at 12th Ave. and Spruce St., Bikur Cholim Synagogue, ca. 1972-1991