Bid, salt contract, James Wymon to John Tipton, 1824-02-19