AS17-143-21942 - Apollo 17 - Apollo 17, Sta LM, LMP, Flag