Tewksbury Almshouse Intake Record: Thayer, Charles E