Katalog knig skladov torgovogo sektora Gosizdata

Chicago citation style
Russian S.F.S.R. Gosudarstvennoe izdatelʹstvo. Torgovyĭ sektor. Katalog knig skladov torgovogo sektora Gosizdata. 1922. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/001763563. (Accessed December 19, 2018.)
APA citation style
Russian S.F.S.R. Gosudarstvennoe izdatelʹstvo. Torgovyĭ sektor, (1922) Katalog knig skladov torgovogo sektora Gosizdata. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/001763563
MLA citation style
Russian S.F.S.R. Gosudarstvennoe izdatelʹstvo. Torgovyĭ sektor. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/001763563>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.