Tewksbury Almshouse Intake Record: Victoria, Emily