Het tham thaeng dai doi mai phit kotmai : panha lae naeothang kaekhai