AS08-18-2854 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon, East of Mare Smythii