AS07-05-1616 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Pakistan, Kirthar and Makran Ranges, Quetta