Yavneh Officers at Bikur Cholim-Machzikay Hadath, 1966