AS15-92-12493 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Crater Herodotus