AS07-08-1895 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Bahamas