AS08-17-2787 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon