AS07-07-1850 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Ceylon (Sri Lanka)