AS16-119-19129 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - View of the Herigonius ETA, PI and Agatharchides Craters.