AS17-152-23332 - Apollo 17 - Apollo 17, Southern Sea, Humboldt