Vitana (ornate ceiling) of the ardha-mandapa, in the Kandariya Mahadeva Temple, Khajuraho, Madhya Pradesh, India, 1965-2000