AS17-154-23629 - Apollo 17 - Apollo 17, Plinius, Jasen B