AS09-20-3151 - Apollo 9 - Apollo 9 Mission image - Southwest Africa