Kaiyuan Quanzhou Temple, Quanzhou, Fujian Province, China, February 1986