AS11-43-6483 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Moon, Crater Apollonius G, TO 67