Tewksbury Almshouse Intake Record: Scanlon, Thomas