AS11-42-6291 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Eastern part of Mare Smythii