Tewksbury Almshouse Intake Record: McGrath, Thomas