AS16-119-19158 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - View of the Herigonius E Crater.