AS07-04-1610 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Gulf of Thailand, Tha Mma Rat, Thailand