Tewksbury Almshouse Intake Record: Dunston, Thomas