S103E5127 - STS-103 - Survey view of HST taken prior to EVA