AS15-98-13333 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Terminator and northwest of Prominence Herodotus Eta