Three people outside Matthiesen home on Lake Washington, Brighton, ca. 1890