Two women walking with ice skates, Minidoka, ca. 1943