AS17-153-23474 - Apollo 17 - Apollo 17, Macrobius B