Tewksbury Almshouse Intake Record: Wendover, Thomas