Fuzhou Protestant Church, Fuzhou, Fujian Province, February 1986