AS17-150-23077 - Apollo 17 - Apollo 17- Moon, West Rim of Becvar