AS06-02-1459 - Apollo 6 - Apollo 6 Mission Image - Texas