Tewksbury Almshouse Intake Record: Johnston, Emily